چسب مایعتیوپی5 الی 10 دقیقهاین محصول را دور از تابش خورشید و بین صفر تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری نمائید.

1 کالا