آستر آهنی فوری آرکو نیمی کد 5000 طوسی
آستر آهنی فوری آرکو نیمی کد 5000 طوسی
آستر آهنی فوری آرکو نیمی کد 5000 طوسی
آستر آهنی فوری آرکو نیمی کد 5000 طوسی

فروش آستر آهن فوری طوسی آرکو کد 5000 حجم نیم کیلو گرمی پوشش الکیدی سلولزی مخصوص خودرو قابل رقیق شدن با تینر فوری ( ترجیحا 20000 ) و استفاده در سطوح فلزی