مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر
مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر
مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر
مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر
مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر
مادر رنگ زرد دومنظوره فاخر

مادر رنگ دومنظوره زرد شرکت فاخر برای استفاده جهت تغییر رنگ بندی رنگ های پایه آب ( رنگ های آکریلیک و پلاستیک ) مورد استفاده قرار میگیرد.