مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر
مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر

مادر رنگ قرمز دومنظوره فاخر حجم 300 گرممادررنگ دومنظوره قرمز فاخر 300g


مادر رنگ دومنظوره قرمز شرکت فاخر برای استفاده جهت تغییر رنگ بندی رنگ های پایه آب ( رنگ های آکریلیک و پلاستیک ) مورد استفاده قرار میگیرد.