مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر
مادر رنگ گل ماش دومنظوره فاخر

مادر رنگ دومنظوره گل ماش شرکت فاخر برای استفاده جهت تغییر رنگ بندی رنگ های پایه آب ( رنگ های آکریلیک و پلاستیک ) مورد استفاده قرار میگیرد.