مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر
مادر رنگ سبز دومنظوره فاخر

مادر رنگ دومنظوره سبز شرکت فاخر برای استفاده جهت تغییر رنگ بندی رنگ های پایه آب ( رنگ های آکریلیک و پلاستیک ) مورد استفاده قرار میگیرد.