رزین سنگ رزین گل
زین سنگ 1 لیتری رزین گل
رزین سنگ رزین گل
زین سنگ 1 لیتری رزین گل

رزین سنگ رزین گل جهت براقیت دادن به سنگ و جلوه درخشان به انواع سنگ مورد استفاده قرار میگیرد.