رزین-گل-روغن-الیف-گالن-سرمه-ای-1

روغن الیف بتونه رزین گل درجه یک (مارک سرمه ای) جهت تهیه بهتر بتونه نقاشی های ساختمانی با کیفیت مناسب