روغن الیف مخصوص بتونه مارک آبی رزین گل 3 لیتریرزین گل مخصوص بتونه سه لیتر مارک آبی


روغن الیف مخصوص رزین گل درجه یک (مارک آبی) جهت تهیه بهتر بتونه نقاشی های ساختمانی با کیفیت مناسب