روغن الیف سرمه ای درجه1 رزین گل یک لیتریرزین گل الیف بتونه مارک سرمه ای یک لیتری


روغن الیف مخصوص رزین گل درجه یک (مارک سرمه ای) جهت تهیه بهتر بتونه نقاشی های ساختمانی با کیفیت مناسب