سینی غلطک 25 سانت بزرگ سبزسینی غلطک سبز بزرگ


سینی مخصوص رنگ جهت استفاده رنگ از غلطک های رنگ با حجم 3 لیتر – سبز