سینی غلطک 25 سانت بزرگ مشکیسینی غلطک مشکی بزرگ


سینی مخصوص رنگ جهت استفاده رنگ از غلطک های رنگ با حجم 3 لیتر – مشکی