سینی غلطک 25 سانت بزرگ قرمزسینی غلطک قرمز بزرگ


سینی مخصوص رنگ جهت استفاده رنگ از غلطک های رنگ با حجم 3 لیتر – قرمز