آستری و پرایمین

هیچ محصولی یافت نشد.

از این رنگها با عنوان پوشش زیرین نیز نام میبرند.اصولا قبل از رنگ زدن توصیه میشود جهت پوشش دهی بالا رنگ از این پوشش های زیرین استفاده شود.

رنگ های آستری از آن دسته رنگها هستند که کیفیتشان از رنگ های اصلی ضعیف تر بوده و به عنوان یک آستر برروی سطح مورد نظر رنگ میکنند.این نوع رنگ برای اولین دست نقاشی سطح استفاده میشود تا بتوان در دست بعدی پوشش رنگ کامل شود.البته برخی از استری ها آنقدر پوشش قوی دارند که از آنها به عنوان رنگ اصلی بر روی سطح استفاده میشود.